close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAWO JAZDY

 •  

  Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Włoch na podstawie ważnego polskiego prawa jazdy oraz polskiego świadectwa kwalifikacji (kierowcy zawodowi). Zgodnie z treścią art. 136-bis włoskiego Kodeksu Drogowego (Codice della Strada) prawo jazdy wydane w państwie członkowskim UE zrównane jest z odpowiadającym prawem jazdy wydanym we Włoszech. Kierowcy wyposażeni w prawa jazdy wydane w jednym z państw członkowskich UE zobowiązani są przestrzegać wszelkich przepisów oraz norm postępowania zawartych we włoskim Kodeksie Drogowym.

   

  BEZTERMINOWE PRAWO JAZDY

   

  Posiadacz prawa jazdy wydanego w Polsce na czas nieokreślony (tzw. prawo jazdy bezterminowe), zameldowany we Włoszech przez okres co najmniej 2 lat musi wymienić (conversione) posiadane polskie prawo jazdy na włoskie (art. 136-bis u. 3). Wymiana powinna nastąpić przed upływem 2 lat liczonych od dnia uzyskania przez osobę zameldowania (residenza normale) we Włoszech. Obowiązek wymiany bezterminowego prawa jazdy dotyczy, w świetle art. 118-bis włoskiego Kodeksu Drogowego, osób przebywających we Włoszech przez co najmniej 185 dni w roku. Nie zastosowanie się do obowiązku wymiany bezterminowego prawa jazdy w w/w przypadku może skutkować karą grzywny w wysokości od 155 do 624 euro lub odebraniem dokumentu (art. 136-bis u. 9 w związku z art. 126 u. 11).

   

  Uwaga! Jeżeli od wydania, podlegającego wymianie, bezterminowego prawa jazdy upłynęło 10 lat, to zgodnie z przepisami włoskimi zachodzi konieczność ponownego zdania egzaminu na prawo jazdy we Włoszech.

   

  TERMINOWE PRAWO JAZDY

   

  W przypadku tzw. terminowych praw jazdy pojawiło się wiele rozbieżności interpretacyjnych na gruncie włoskich przepisów ruchu drogowego. Z art. 136-bis u. 3  można wywnioskować, że posiadacz prawa jazdy wydanego w Polsce na czas określony (na okres 15 lat), zameldowany we Włoszech nie ma obowiązku wymiany prawa jazdy na włoskie, a jedynie może na własne życzenie dokonać wymiany dokumentu na włoski . Problem, który nie został dotychczas wyraźnie uregulowany dotyczy sytuacji, w których ważność polskiego terminowego prawa jazdy przekroczy 10 lat, a osoba w dalszym ciągu będzie mieszkać we Włoszech. W takiej sytuacji, podlegając włoskim przepisom drogowym, polskie prawo jazdy nie powinno mieć ważności przekraczającej ważność włoskich dokumentów. To niosłoby za sobą konieczność, po upływie w/w 10 lat, wymiany polskiego terminowego prawa jazdy na włoski odpowiednik.

   

  Posiadacz ważnego prawa jazdy wydanego przez jedno z państw członkowskich UE, posiadający miejsce zameldowania we Włoszech, może ubiegać się o duplikat posiadanego prawa jazdy, niezależnie czy zostało ono zgubione czy skradzione. Duplikat ten wystawiany jest przez włoski Urząd Motoryzacyjny (Ufficio Motorizzazione Civile).

   

  Posiadacz ważnego prawa jazdy terminowego, wydanego przez jedno z państw członkowskich UE , który zgodnie z art. 118-bis, posiada miejsce zameldowania we Włoszech (residenza), może ubiegać się o wymianę (conversione) posiadanego prawa jazdy na prawo jazdy włoskie, bez konieczności zdawania egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 121. Wniosek o wymianę prawa jazdy oraz wymagane dokumenty składa się do Urzędu Motoryzacyjnego  właściwego ze względu na miejsce zameldowania wnioskodawcy.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. wniosek wypełniony na formularzu TT 2112, do uzyskania w Urzędach Motoryzacji oraz w internecie (domanda mod. TT 2112),
  2. potwierdzenie dokonania wpłaty na konto nr 9001 w kwocie 9 euro i na konto nr 4028 w kwocie 32 euro (versamenti redatti su c./c. 9001 di Euro 9,00 e c./c. 4028 di Euro 32,00),
  3. ważny dokument tożsamości,
  4. zaświadczenie lekarskie (certificato medico in bollo) wydane przez lekarza ASL (zgodnie z art. 119 włoskiego Kodeksu Drogowego), ze zdjęciem, wydane nie później niż 3 miesiące przed składanym wnioskiem,
  5. dwa aktualne zdjęcia formatu legitymacyjnego na białym tle i z odkrytą głową,
  6. przedłożenie do wglądu polskiego prawa jazdy wraz z jego obustronną kserokopią.

   

  UZNANIE

   

  Ministerstwo Transportu opublikowało 23.10.2014 roku okólnik nr 23455/0803 na podstawie którego zawiesiło możliwość przeprowadzania procedury uznawania praw jazdy wydanych przez inne państwa członkowskie UE w oddziałach włoskich urzędów motoryzacyjnych.

   

  WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO

   

  Obywatel polski, przebywający we Włoszech z zamiarem stałego pobytu, po upływie 1 roku od dnia zameldowania ma obowiązek wymiany polskiego dowodu rejestracyjnego na włoski.

   

  Właściwy wniosek i wymagane dokumenty składa się do Ufficio Mottorizzazione Civile właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej.

   

  Pojazdy samochodowe zarejestrowane w obcym państwie, które spełniły formalności celne lub te, o których mowa w art. 53, u. 2 dekretu z 30 sierpnia 1993 (art. 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 131) jeżeli uległy przedawnieniu, dopuszczone są do ruchu we Włoszech przez okres do roku, na podstawie dowodu rejestracyjnego państwa pochodzenia. Brak wymiany dowodu rejestracyjnego po upływie roku grozi sankcją administracyjną w wysokości od 84 do 335 euro.

   

  Uprzejmie informujemy, iż Konsulat Generalny RP w Mediolanie nie pośredniczy w wymianie praw jady i dowodów rejestracyjnych.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: