""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMACJA W/S ZATRZYMAŃ POLSKICH POJAZDÓW

 •  

   

   

  NOTATKA DOTYCZĄCA ZATRZYMYWAŃ POLSKICH KIEROWCÓW TIRÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH NA TERENIE OKRĘGU KONSULARNEGO

   

  Poniższa notatka ma na celu przybliżenie przepisów włoskiego kodeksu drogowego, na podstawie których dokonywane są przez włoską policję zatrzymywania pojazdów prowadzonych przez polskich kierowców, wraz z procedurami odzyskiwania zatrzymanych dokumentów (prawa jazdy, dowody rejestracyjne). Sprawy te stanowią jeden z dominujących elementów, którymi zajmuje się pion opieki konsularnej Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie.

  Do końca grudnia 2010 roku Konsulat Generalny RP w Mediolanie zarejestrował 491 spraw dotyczących zatrzymań i kontroli przez włoską policję drogową polskich kierowców zawodowych i ich samochodów ciężarowych. Natomiast w 2009 r. zarejestrowanych było 487 spraw tego typu. Utrzymuje się nadal wysoka częstotliwość tego rodzaju zdarzeń wynikająca w głównej mierze z dużego natężenia ruchu tranzytowego na obszarze północnych Włoch (jeden z najważniejszych szlaków transportowych Europy), rygorystycznego stosowania przepisów przez włoską policję (duży procent wypadków z udziałem samochodów ciężarowych) oraz niestety zaobserwowana skłonność polskich kierowców do częstego przekraczania włoskich przepisów. Włoska policja chcąc zachować równowagę na rynku transportowym pomiędzy firmami włoskimi i zagranicznymi, a przede wszystkim dbając o bezpieczeństwo na drogach, dokonuje częstych kontroli czasu pracy kierowców i posiadanych przez nich dokumentów samochodowych oraz na przewożony towar.

  W dniach 30 lipca oraz 13 sierpnia 2010 roku weszły w życie nowelizacje włoskiego kodeksu drogowego, które dodatkowo spowodowały zaostrzenie sankcji za wykroczenia drogowe. Na stronie internetowej www.poliziadistato.it/articolo/46-Stradale znajdują się użyteczne informacje (wyłącznie w języku włoskim), takie jak m.in.:

  1/         ZATRZYMANE PRAWO JAZDY

  W sytuacji gdy włoski kodeks drogowy przewiduje, jako sankcje za popełnione wykroczenie, zawieszenie prawa jazdy wówczas dokument ten zostaje zatrzymany i przekazany przez policję do właściwej terytorialnie Prefektury. Sankcja ma miejsce także wówczas, gdy grzywna (mandat) zostaje natychmiast opłacona. W załączniku nr 1 podajemy adresy i numery telefonów Prefektur oraz Sędziów Pokoju (Giudice di Pace) w Północnych Włoszech, na terenie których ma miejsce 90% przypadków zatrzymań praw jazdy polskich kierowców.

  Przykłady częstych przyczyn zatrzymania prawa jazdy w odniesieniu do kierowców samochodów ciężarowych:

  • wyprzedzanie w miejscu obowiązującego zakazu wyprzedzania dla ciężkich pojazdów,
  • przekroczenie limitu dozwolonej prędkości o 40 km/h,
  • poruszanie się pojazdami ciężkimi w dni świąteczne,
  • prowadzenie samochodu bez wprowadzonej do tachometru wykresówki lub ze zmodyfikowanym tachometrem,
  • prowadzenie pojazdu specjalnego/ponad standardowego bez zezwolenia,
  • prowadzenie pod wpływem alkoholu,
  • zawracanie na autostradzie lub przed wjazdem na autostradę.

  W prawie każdym wypadku zatrzymania prawa jazdy następuje zakaz prowadzenia pojazdów na czas oznaczony. Okres obowiązywania zakazu jest wyznaczany przez właściwą terytorialnie Prefekturę i może wynosić od minimum 15 dni do maksymalnie 1 roku.

  Zatrzymywane prawo jazdy zostaje zazwyczaj po kilkunastu dniach przekazane do Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie(adres: Corso Vercelli 56, 20145 Milano), który przekazuje dokument do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta lub Starostwa, który go wystawił.

  Należy jednak zwrócić uwagę, że jest to rozwiązanie nieformalne, wynikające z dobrej woli osób kierujących poszczególnymi Prefekturami i nie wynika z jakichkolwiek wytycznych władz centralnych. Istniejące uregulowania prawne nie określają sposobu postępowania z zatrzymanymi zagranicznymi dokumentami komunikacyjnymi, zatem możliwość zwrotu dokumentów zależy wyłącznie od dobrej woli kierownictwa Prefektury.

  Prowadzenie pojazdu w przypadku zatrzymania prawa jazdy prowadzi do surowych konsekwencji (zatrzymanie pojazdu na okres trzech miesięcy). Natomiast prowadzenie pojazdu w przypadku braku prawa jazdy skutkuje postępowaniem karnym z możliwością konfiskaty pojazdu.

  2/         INFORMACJE DOTYCZĄCE POJAZDU

  Nieuiszczenie mandatu może skutkować zatrzymaniem pojazdu. Zgodnie z art. 207 włoskiego kodeksu drogowego kierowcy pojazdów zarejestrowanych za granicą są zobowiązani do natychmiastowego opłacenia kar pieniężnych nałożonych przez kompetentne służby za wykroczenia popełnione w ruchu drogowym. W przypadku niemożności wniesienia opłaty z jakichkolwiek przyczyn, pojazd zostaje zatrzymany i odstawiony na autoryzowany parking depozytowy, wyznaczony przez nakładające karę służby. Kierowca jest w takim przypadku zobowiązany dodatkowo do pokrycia kosztów postoju pojazdu na parkingu.

  W przypadku, gdy kierowca zamierza złożyć odwołanie, musi złożyć na ręce policjanta kaucję wynoszącą równowartość kwoty wymierzonego mandatu, która w przypadku przyjęcia odwołania podlega zwrotowi.

  Mandat przyjęty i zapłacony jest równoznaczny z przyznaniem się do wykroczenia drogowego i powoduje brak możliwości odwołania się do wyższej instancji.

  PRZYKŁADY:

  • 1. Na polskiego kierowcę zostaje nałożona sankcja z tytułu naruszenia artykułu 141/8 Kodeksu drogowego (prędkość), który przewiduje wyłącznie karę pieniężną. Jeśli kierowca ją uiści może kontynuować podróż. Jeśli nie dysponuje kwotą do zapłaty lub nie zamierza płacić, musi obowiązkowo udać się za patrolem policji w celu odstawienia pojazdu na autoryzowany parking depozytowy do momentu uiszczenia kwoty.
  • 2. W przypadku stosowania wyłącznie art. 46 ustawy 298/74 (przewóz towarów bez międzynarodowego zezwolenia lub z jego nadużyciem) kierowca może złożyć oświadczenie, wypełniając specjalny formularz (w załączeniu), że ma do dyspozycji miejsce na terytorium Włoch nie przeznaczone do publicznego użytku oraz spełniające warunki właściwe do przechowywania pojazdu (nie zostały w stosunku do niego zastosowane na terytorium Włoch środki zabezpieczające karne lub prewencyjne „misure di sicurezza detentive o di prevenzione", po czym będzie mógł się udać na wskazane przez siebie miejsce na terytorium Włoch. Nie może być wyłączony spod jurysdykcji władz włoskich
  • 3. Na polski pojazd zostaje nałożona sankcja za naruszenie art. 141/8 Kodeksu drogowego (prędkość) oraz art. 46 ustawy 298/74 (przewóz towarów bez odpowiedniego zezwolenia na transport w ruchu międzynarodowym). Kierowca jest zobowiązany w pierwszej kolejności do sposobu postępowania jak w punkcie 1, a dopiero następnie będzie mógł skorzystać z możliwości odstawienia pojazdu na wybrane miejsce na terytorium Włoch zgodnie z opisem w punkcie 2.

  Zwrot pojazdu następuje zawsze w „Ufficio della Polizia Stradale" (Biuro Policji Drogowej), która wydaje dokument potwierdzający zwolnienie pojazdu („carta liberatoria"). Dokument ten należy następnie okazać na parkingu depozytowym, gdzie po uiszczeniu opłaty za postój następuje zwrot pojazdu. W przypadku, gdy za wykroczenie jest przewidziane zatrzymanie dowodu rejestracyjnego samochodu (np. ruch w dni świąteczne), dokument zostaje przesłany przez policję do „prowincjalnego" Urzędu Motoryzacji (przyp. tłum. Prowincja - jednostka administracyjnego podziału terytorium odpowiadająca szczeblem polskiemu powiatowi) w celu jego zawieszenia. Informacje na temat jak i gdzie nastąpi zwrot dowodu rejestracyjnego samochodu można uzyskać bezpośrednio we właściwym terytorialnie Urzędzie Motoryzacji.

   

  UWAGA!!!

  W przypadku zatrzymania samochodu rzeczy osobiste, które kierowca uważa za niezbędne w celu zaspokojenia swoich potrzeb, muszą zostać natychmiast zabrane z pojazdu. Po zamknięciu samochodu na autoryzowanym parkingu strzeżonym dostęp do pojazdu jest możliwy wyłącznie za zgodą policji. Przewożony towar może być zasadniczo przeładowany na inny środek transportu spełniający wszystkie wymagania w celu jego dostarczenia do miejsca przeznaczenia.

  W przypadku, gdy do towaru stosuje się przepisy („regime") TIR lub innej międzynarodowej konwencji odnoszącej się do towarów należy powiadomić Urząd Celny i uzyskać pozwolenie.

  Brak w pojeździe zezwolenia na przewóz towarów w ruchu międzynarodowym, w przypadku gdy jest ono wymagane, skutkuje zatrzymaniem pojazdu na okres trzech miesięcy do odbycia na terytorium Włoch oraz wysoką karą pieniężną.

   

  3/         PROCEDURY ODWOŁAWCZE

  W przypadku nałożenia mandatu i innych kar dodatkowych, Konsulat nie ma możliwości zmiany decyzji władz włoskich. Kierowca, który otrzymał mandat może wnieść odwołanie albo do właściwej terytorialnie Prefektury (Prefettura) albo do Sędziego Pokoju (Giudice di Pace) w przeciągu odpowiednio 90 i 60 dni od zdarzenia lub doręczenia protokołu. Pomimo wniesienia odwołania należy uiścić na ręce policjanta sumę wskazaną w protokole zdarzenia, jasno zaznaczając, że wnoszona kwota jest kaucją, i nie jest opłatą za mandat. Odwołanie do Prefekta powinno zostać wniesione bezpośrednio w Prefekturze (Prefettura) lub w Urzędzie Policji Drogowej (Ufficio di Polizia Stradale) w terminie 90 dni. Odwołanie do Sędziego Pokoju (Giudice di Pace) składa się bezpośrednio w Kancelarii Sędziego w terminie 60 dni. Odwołanie powinno być sporządzone w języku włoskim. W regionie Trentino-Alto Adige może być także przygotowane w języku niemieckim, a w regionie Valle d'Aosta - w języku francuskim).

   

  4/         SANKCJE ZA NAJCZĘŚCIEJ POWTARZAJĄCE SIĘ WYKROCZENIA

  Najczęstsze wykroczenia z udziałem polskich kierowców i wymierzane za nie sankcje:

  • Art. 6 Kodeksu drogowego (Kd) (obowiązek posiadania łańcuchów lub opon zimowych) Nowelizacja wprowadziła nakaz posiadania w samochodzie na wyposażeniu łańcuchów lub wyposażenia samochodu w opony zimowe wszędzie tam gdzie znaki drogowe tego wymagają, a zwłaszcza na drogach położonych na terenie niezabudowanym. Oznacza to, ze policja ma prawo skontrolować czy w samochodzie są łańcuchy i nakazać je założenie, lub czy samochód jest wyposażony w opony zimowe. O tym czy taki obowiązek jest na danej drodze czy tez nie leży w dyspozycji jej właściciela i w jego gestii leży wówczas właściwe oznaczenie drogi.

  Sankcja: za brak posiadania łańcuchów lub opon zimowych - mandat od 78 do 311 Euro.

  • Art. 10 Kd (przejazd pojazdów wyjątkowych i transport w wyjątkowych warunkach) - obowiązek uzyskania zezwolenia na taki przejazd, a w sytuacjach, kiedy droga ma być zamknięta w celu dokonania przejazdu - oprócz samochodu pilota wymagana jest eskorta policji

  Sankcja: mandat 715 Euro - zawieszenie prawa jazdy na okres od 15 do 30 dni oraz dowodu rejestracyjnego samochodu na okres od 1 do 2 miesięcy połączone z zatrzymaniem administracyjnym pojazdu;

  • Art. 142 Kd (przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 40 km/h i mniej niż 60 km/h

  Sankcja: mandat 370 Euro połączony z zawieszeniem prawa jazdy na okres od 1 do 3 miesięcy;

  • Art. 174 (naruszenie przepisów dotyczących wymiaru pracy, przerw i odpoczynku):

  Sankcja: mandat w wysokości 150 Euro;

  • Art. 176 (dot. jazda w kierunku przeciwnym na autostradzie)

  Sankcja: mandat od 1842 do 7369 Euro + 10 punktów karnych, odebranie prawa jazdy wraz z jego zawieszeniem od 6 do 24 miesięcy i zatrzymanie samochodu na okres 3 miesięcy;

  • Art. 176 (dot. jazda wsteczna na autostradzie)

  Sankcja: mandat od 386 do 1559 Euro + 10 punktów karnych;

  • Art. 179 (prowadzenie pojazdu bez wykresówki w tachografie lub z tachografem o zmodyfikowanych/sfałszowanych danych)

  Sankcja: mandat 779 Euro połączony z zawieszeniem prawa jazdy na okres od 15 dni do 3 miesięcy;

  • Art. 186 bis (prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu). Ten artykuł wymaga szerszego omówienia.

  Niektóre kategorie kierowców mają bezwzględny zakaz prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Przy ewentualnej kontroli poziom alkoholu musi być zerowy. Dotyczy to:

  • kierowców posiadających prawo jazdy mniej niż 3 lata,
  • kierowców w wieku pomiędzy 18 a 21 rokiem życia,
  • kierowców zawodowych, oraz
  • tych, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C, D, CE, DE, D E.

  Sankcje: dla pozostałych kierowców za wykrycie poziomu alkoholu we krwi powyżej 0,5 g/l:

  • 0,5 g/l - 0,8 g/l - mandat od 500 do 2000 Euro, zabranie prawa jazdy na okres od 3 do 6 miesięcy i 10 pkt karnych,
  • powyżej 0,8 g/l - 1,50 g/l - mandat od 800 do 3.200 Euro, zabranie prawa jazdy na okres od 6 do 12 miesięcy i 10 pkt karnych, oraz sankcja w postaci ograniczenia wolności do 6 miesięcy.
  • powyżej 1,5 g/l - mandat od 1.500 do 6.000 Euro, zabranie prawa jazdy na okres od 12 do 24 miesięcy i 10 pkt karnych, oraz sankcja w postaci ograniczenia wolności od 3 do 12 miesięcy, konfiskata samochodu z orzeczeniem o przepadku mienia.

  W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest inna osoba niż kierujący, wówczas podwojeniu ulegają sankcje dotyczące zatrzymania prawa jazdy od 2 lat do 4 lat.

  Za brak zgody na sprawdzenie poziomu alkoholu - mandat od 1500 do 6000 Euro, zabranie prawa jazdy od 3 m-cy do 2 lat i konfiskata pojazdu.

   

  • Art. 46 ustawy 298/74 (przewóz towarów bez zezwolenia lub z naruszeniem zezwolenia)

  Sankcja: zatrzymanie administracyjne samochodu na okres 3 miesięcy i grzywna w wysokości 2065 Euro nakładana przez właściwego terytorialnie Prefekta.

  5/         DODATKOWE INFORMACJE

  ODCINEK AUTOSTRADY (A/4) TRIESTE-VENEZIA:

  Na niektórych odcinkach autostrady A/4 obowiązuje zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężkie (powyżej 3.5 tony). Wykroczenie może być odnotowane również za pomocą specjalnych kamer monitorujących. Za wykroczenie wymierzana jest wysoka grzywna oraz natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy.

  OGRANICZENIA RUCHU:

  Poza międzynarodowymi świętami (Nowy Rok, Wielkanoc, Boże Narodzenie, itp.) należy stosować się do zakazu ruchu również we włoskie święta (6 stycznia, 25 kwietnia, 2 czerwca, 15 sierpnia, 1 listopada, 8 grudnia). W okresie letnim zakaz ruchu jest rozszerzany („anticipato").

  Zaleca się zawsze przed wjazdem na terytorium Włoch zapoznanie się z zakazem ruchu dla pojazdów ciężkich.

  INNE ZMIANY WE WŁOSKIM KODEKSIE DROGOWYM WPRODZONE LETNIĄ NOWELIZACJĄ:

   

  • Tablice rejestracyjna samochodu jest przypisana do konkretnej osoby, a nie do pojazdu.
  • Na niektórych autostradach trzypasmowych i z pasem awaryjnym limit prędkości może zostać zwiększony do 150 km/h, ale tylko tam gdzie jest to wskazane i gdzie jest zainstalowany system „tutor" - system wykrywający średnią prędkość na danym odcinku drogi.
  • Bezwzględny zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na stacjach benzynowych w godzinach 22.00-7.00.
  • Bezwzględny zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 3.00-6.00 we wszystkich lokalach gastronomicznych (barach, hotelach, restauracjach) oraz tych, które są otwarte po 24.00, a w tych położonych przy autostradach - w godzinach 24.00-6.00.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: