close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRACA I POBYT WE WŁOSZECH

 •  

  Przed wyjazdem do Włoch polecamy Państwa uwadze praktyczny poradnik przygotowany dla osób udających się w podróż lub do pracy w Republice Włoskiej.

   

   

   

   

  W poradniku zawarte są użyteczne informacje m.in. na temat prawa pobytowego, pracy, spraw podatkowych, świadczeń socjalnych, służby zdrowia, systemu szkolnictwa i wiele innych. Zapraszamy do lektury!

   

   

  Dokumenty podróży 

   

  Obywatele polscy mogą wjeżdżać i przebywać na terenie Republiki Włoskiej na podstawie ważnego, nieuszkodzonego paszportu lub dowodu osobistego, zawierającego aktualną fotografię posiadacza.

   

  Odmowa wjazdu 

   

  Dzięki obowiązującej w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym zasadzie swobodnego przepływu osób władze miejscowe mogą odmówić wjazdu na swoje terytorium tylko w przypadku, kiedy dana osoba stwarza poważne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa wewnętrznego (np. terroryzm) lub porządku publicznego.

   

  Pobyt do 3 miesięcy 

   

  Przy pobycie do 3 miesięcy nie są wymagane żadne formalności.

   
  Pobyt powyżej 3 miesięcy

   

  Pobyt powyżej 3 miesięcy wymaga wystąpienia do Urządu Gminy (Comune) właściwego dla miejsca pobytu o wpis do rejestru mieszkańców (iscrizione anagrafica). Aby uzyskać taki wpis, należy udowodnić posiadanie środków umożliwiających pobyt na terenie Włoch bez konieczności korzystania z pomocy opieki społecznej.

  Wpis do rejestru osób zameldowanych mogą uzyskać obywatele polscy, ich małżonkowie, zarejestrowani prawnie partnerzy oraz pozostające na utrzymaniu któregokolwiek z nich z nich dzieci (do 21 roku życia) oraz rodzice, nawet jeśli nie posiadają obywatelstwa UE.

  Warunkiem uzyskania wpisu jest przedłożenie dokumentów potwierdzających:

   

  • legalne zatrudnienie lub prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej na terenie Włoch, lub
  • posiadanie środków na pokrycie kosztów utrzymania we Włoszech siebie i swojej rodziny bez konieczności korzystania z pomocy społecznej oraz ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia, lub
  • naukę w zarejestrowanych szkołach i ośrodkach oraz posiadanie środków na pokrycie kosztów utrzymania we Włoszech siebie i swojej rodziny bez konieczności korzystania z pomocy społecznej oraz ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia.

   

  Jako dokument poświadczający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego osób niepracujących we Włoszech będą uznawane:

  • polisy wykupione w prywatnych towarzystwach ubezpieczeniowych (o minimum rocznym okresie ważności i bez ogranicznia kwoty pokrywanych świadczeń zdrowotnych),
  • formularzem potrzebnym do zarejestrowania się w systemie opieki zdrowotnej w kraju zamieszkania, jeśli osoba ubezpieczona jest  w innym kraju, jest formularz S1 (dotychczas wydawano odpowiednio: formularz E 106, E109, E 120, E121). Dokument ten należy zarejestrować w instytucji miejsca zamieszkania wskazanej we wniosku o wydanie dokumentu S1 (we Włoszech jest to Azienda Sanitaria Locale). Dokument S1 wydają oddziały wojewódzkie NFZ. Uwaga: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie jest dowodem ubezpieczenia uznawanym do celów zameldowania. 

  W momencie złożenia wniosku o zameldowanie, wydawane będzie potwierdzenie rónoważne dotychczasowemu pozwoleniu na pobyt. Po rozpatrzeniu wniosku i dokonaniu wpisu do rejestru mieszkańców, obywatel polski będzie mógł otrzymać włoski dowód osobisty (carta d'identità).

   

  Okres, na jaki będzie ważne zameldowanie powinien być taki sam, jak udowodniony w przedstawionej dokumentacji okres spełnienia wymienianych warunków. Obywatele UE przebywający legalnie i nieprzerwanie na terenie Włoch przez okres 5 lat, zyskają automatycznie prawo stałego pobytu.

   

  Pełny tekst rozporządzenia jest dostępny na stronie internetowej Parlamentu Włoskiego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: