close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAKTYKI STUDENCKIE

 • Informacje dotyczące organizacji i zasad obywania praktyk zawarte są w Zarządzeniu nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych 

   

   

  O odbycie praktyki w Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie mogą się ubiegać osoby spełniające następujące warunki:

   

   

  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
  • być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych;
  • studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa.

  Na 45 dni przed wnioskowanym terminem praktyki osoby zainteresowane odbyciem praktyk przesyłają swoje zgłoszenia na odowiednim formularzu aplikacyjnym do Kierownika placówki zagranicznej.

   

  Do formularza należy dołączyć:

   

  • zaświadczenie wypełnione przez dziekanat uczelni w przypadku praktyk studenckich lub zaświadczenie wypełnione przez władze szkoły w przypadku praktyk zawodowych, zgodne ze wzorem zawartym w odpowiednim formularzu aplikacyjnym, o którym mowa w § 5 ust. 6 i § 6 ust. 5;
  • ksero dowodu osobistego lub strony paszportu z danymi osobowymi i informacją o dacie ważności;
  • oświadczenie potwierdzające zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk i wolontariatu, według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  • oryginał oświadczenia o niekaralności według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  Dokumenty, o których mowa powyżej mogą zostać przesłane drogą elektroniczną.
  W takiej sytuacji oryginały dokumentów należy przedłożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.

   

  Ponadto praktykant zobowiązany jest:

   

  • dostarczyć w formie elektronicznej zdjęcie formatu paszportowego najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki;
  • przedstawić najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki oryginalny dowód posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego okres trwania praktyki. Dowodem poświadczającym fakt ubezpieczenia jest w szczególności zaświadczenie z uczelni, polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, Karta Euro 26, ISIC;

  Praktyka jest bezpłatna. Konsulat nie pokrywa kosztów przejazdu, ubezpieczenia zdrowotnego, wyżywienia, oraz nie zabezpiecza i nie pokrywa kosztów zakwaterowania w czasie trwania praktyki.

   

  Prosimy również o podanie dokładnego adresu do korespondencji i numeru telefonu kontaktowego.

   

  Decyzja o przyjęciu na praktykę zostanie przesłana osobie zainteresowanej bezpośrednio na wskazany adres. Osoby przyjęte na praktykę mają obowiązek dostarczyć, listem poleconym, do Inspektoratu Służby Zagranicznej MSZ (Biuro Pełnomocnika do Spraw Ochrony Niejawnych) w Warszawie zaświadczenie o niekaralności.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: