close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SKARGI I WNIOSKI

 • Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 13 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjmowania i załatwiania petycji, skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i jednostkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 17 i 39), wydanym na podstawie następujących przepisów:

   

  • Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

  Przedmiotem skarg wnoszonych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych mogą być naruszenia interesów skarżących spowodowane zaniedbaniami lub nienależytym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji publicznej przez polskie placówki za granicą lub ich pracowników, bądź przez komórki organizacyjne MSZ w kraju lub ich pracowników.

  Przedmiotem wniosków wnoszonych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych mogą być sprawy ulepszania organizacji i usprawniania funkcjonowania jednostek resortu spraw zagranicznych, poprawienia skuteczności ich działania oraz zapobiegania nieprawidłowościom.

   

  Skarga, oprócz danych osobowych i adresowych skarżącego, powinna zawierać rzeczowy i szczegółowy opis okoliczności zdarzenia, którego dotyczy - w tym:

   

  • informację o placówce zagranicznej lub komórce MSZ, na której funkcjonowanie składamy skargę (ambasada, konsulat generalny, instytut polski, biuro lub departament MSZ),
  • informację nt. danych osobowych oraz stanowiska pracownika, który zdaniem skarżącego naruszył obowiązujące przepisy, procedury i zasady,
  • wyjaśnienie, jakie przepisy, procedury lub zasady zostały naruszone,
  • informację nt. czasu, kiedy opisywane zdarzenie miało miejsce,
  • załączniki, które ewentualnie potwierdzą sytuację opisaną w skardze (kopie e-maili bądź pism kierowanych do jednostek resortu spraw zagranicznych, kopie odpowiedzi otrzymanych z jednostek resortu spraw zagranicznych, kopie dokumentów itp.),
  • w przypadku składania skargi w interesie innej osoby, warunkiem jej złożenia jest uzyskanie zgody tej osoby przed wniesieniem stosownego pisma; zgoda taka może być wyrażona w dowolnej formie, byle oświadczenie woli tej osoby było wyraźne i niebudzące wątpliwości (najlepiej, gdy jest to pisemne upoważnienie podpisane własnoręcznie przez tę osobę uprawniające skarżącego do występowania w jej imieniu).

   

  SKARGI NA ORGANY WŁOSKIE

   

  Uprzejmie informujemy, iż Konsulat Generalny RP w Mediolanie nie rozpatruje skarg na organy Republiki Włoskiej.

   

  Przepisy i procedury przewidziane dla przyjmowania skarg i wniosków określone w kodeksie postępowania administracyjnego dotyczą wyłącznie polskich organów. Przepisy te nie mogą być stosowane w odniesieniu do kierowanych pod adresem Ministra Spraw Zagranicznych lub kierowników polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych skarg na organy państw obcych oraz próśb polskich obywateli pokrzywdzonych w wyniku działania bądź zaniechania działania ze strony urzędów lub organów innych państw o podjęcie interwencji wobec tych organów.

   

  Stosowanie wobec tej grupy spraw tych samych procedur, jakie stosowane są wobec skarg i wniosków nie jest możliwe z tego względu, iż polskie organy nie nadzorują funkcjonowania organów państwa przyjmującego i w związku z tym nie mogą zlecać urzędom lub organom państw obcych podejmowania określonych działań lub ponosić odpowiedzialność za działania lub zaniechania urzędów lub organów innych państw.

   

  MSZ ani polskie urzędy konsularne nie mają ponadto wpływu na terminy załatwiania poszczególnych spraw przez organy państw obcych.

   

  PRZYJMOWANIE SKARG i WNIOSKÓW

   

  Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Konsulatu oraz skargi i wnioski dotyczące działania podległych mu pracowników rozpatruje kierownik urzędu konsularnego.

  Kierownik placówki przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w czwartki w godz. 14:00-16:00, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną: 02.48.01.89.78 lub mailową: mediolan.kg.sekretariat@msz.gov.pl

   

  SPOSOBY WNOSZENIA SKARG i WNIOSKÓW

   

  Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków:


  § 8.1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


  § 8.2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

   

   Skargi i wnioski można składać:

   

  1. Pocztą na adres:
  Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano
  via Monte Rosa, 6
  20149 Milano
   

   

  2. Faksem na numer + 39 02.48.02.03.45

   

  3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

  mediolan.kg.sekretariat@msz.gov.pl


  Skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego.

   

  4. Ustnie do protokołu


  Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków do Konsulatu Generalnego RP w Mediolane przyjmowani są:

  • w czwartki w godzinach 14:00 – 16:00,

  po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną (tel. 02.48.01.89.78) lub mailową: mediolan.kg.sekretariat@msz.gov.pl .

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: