close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

 • Informacje dla kierowców

   

  Prawo jazdy

  Zgodnie z treścią art. 136-bis włoskiego Kodeksu drogowego (Codice Della Strada) prawo jazdy wydane w państwie członkowskim UE zrównane jest z odpowiadającym prawem jazdy wydanym we Włoszech. Kierowcy wyposażeni w prawa jazdy wydane w jednym z państw członkowskich UE zobowiązani są przestrzegać wszelkich przepisów oraz norm postępowania zawartych we włoskim Kodeksie drogowym.

   

  Posiadacz prawa jazdy wydanego w Polsce na czas nieokreślony, zameldowany we Włoszech przez okres 2 lat (residenza normale) musi wymienić posiadane prawo jazdy. Wymiana powinna nastąpić przed upływem 2 lat liczonych od dnia uzyskania przez osobę zameldowania we Włoszech.

   

  Posiadacz prawa jazdy wydanego w Polsce na czas określony, zameldowany we Włoszech, winien wymienić prawo jazdy przed upływem roku od dnia uzyskania zameldowania.

   

  Posiadacz ważnego prawa jazdy wydanego przez jedno z państw członkowskich, posiadający miejsce zameldowania we Włoszech, może ubiegać się duplikat posiadanego prawa jazdy, niezależnie czy zostało ono zgubione czy skradzione. Duplikat ten wystawiany jest przez włoski Urząd Motoryzacyjny (Ufficio Motorizzazione Civile) – odpowiednik polskiego Wydziału Komunikacji.

   

  Posiadacz ważnego prawa jazdy, wydanego przez jedno z państw członkowskich UE , który zgodnie z art. 118-bis, posiada miejsce zameldowania we Włoszech (residenza), może ubiegać się o wymianę (conversione) posiadanego prawa jazdy na prawo jazdy włoskie, bez konieczności zdawania egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 121.

   

  Wniosek o wymianę prawa jazdy oraz wymagane dokumenty składa się do Ufficio Mottorizzazione Civile (Wydział Komunikacji) właściwego ze względu na miejsce zameldowania osoby wnioskującej.

  Wymagane dokumenty:

  1) wniosek wypełniony na druku TT 2112, do uzyskania w Urzędach motoryzacji (domanda mod. TT 2112),

  2) przelewy zrealizowane na druku c./c. 9001 w kwocie 9,00 euro i na druku 4028 c./c. 4028 w kwocie 29,24 euro, do uzyskania w Urzędach UMC i na Poczcie (versamenti redatti su c./c. 9001 di Euro 9,00 e c./c. 4028 di Euro 29,24),

  3) oświadczenie zastępujące zaświadczenie o zameldowaniu (dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza),

  4) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza ASL, ze zdjęciem, wydane nie później niż 3 miesiące przed składanym wnioskiem, w przypadku gdy czas uzyskania zameldowania we Włoszech, a datą wniosku o wymianę prawa jazdy zbiega się z datą ważności dotychczasowego prawa jazdy lub jest od niego dłuższy (Certificato Medico In bollo),

  5) 2 takie identyczne fotografie,

  6) ważne prawo jazdy w oryginale wraz z jego pełną kopią.

   

  Aby móc ubiegać się o uznanie prawa jazdy wydanego w jednym z państw członkowskich UE wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

  1) wniosek wypełniony na druku TT 746, do uzyskania w Urzędach motoryzacji (domanda dum od. TT 746),

  2) przelewy zrealizowane na druku c./c. 9001 w kwocie 9,00 euro i na druku 4028 c./c. 4028 w kwocie 29,24 euro, do uzyskania w Urzędach UMC i na Poczcie (versamenti redatti su c./c. 9001 di Euro 9,00 e c./c. 4028 di Euro 29,24),

  3) oświadczenie zastępujące zaświadczenie o zameldowaniu (dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza),

  4) pełna i czytelna kopia zagranicznego i ważnego prawa jazdy oraz oryginał prawa jazdy do wglądu (fotocopia completa e leggibile della patente estera In corso di validità e patente originale In corso di validità in visione),

  5) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza ASL, ze zdjęciem, wydane nie później niż 3 miesiące przed składanym wnioskiem, w przypadku gdy czas uzyskania zameldowania we Włoszech, a datą wniosku o uznanie prawa jazdy zbiega się z datą ważności dotychczasowego prawa jazdy lub jest od niego dłuższy (Certificato Medico In bollo).

  . Bliższych informacji udzielają delegatury Ministerstwa Transportu w poszczególnych prowincjach (Ufficio Provinciale di Motorizzazione Civile).

   

  Dowód rejestracyjny

   

  Właściciele pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce, przenoszący swoje stałe miejsce zamieszkania na teren Włoch (uzyskanie prawa pobytu jest dla władz włoskich równoznaczne z przeniesieniem miejsca zamieszkania na teren Włoch), są zobowiązani do zarejestrowania swoich pojazdów w delegaturze Ministerstwa Transportu (Ufficio Provinciale di Motorizzazione Civile) w terminie 1 roku od daty zalegalizowania swojego pobytu w Republice Włoskiej. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny oraz zawieszenie ważności dowodu rejestracyjnego pojazdu do momentu jego wymiany na włoski dokument.

   

  TABLICE REJESTRACYJNE

   

  W oparciu o informacje udzielone przez władze włoskie, pojazd nabyty we Włoszech i przeznaczony na eksport do kraju UE (w tym do Polski) powinien posiadać – do chwili jego rejestracji w kraju przeznaczenia – włoskie tymczasowe tablice rejestracyjne.

  Samochody poruszające się na niemieckich tymczasowych tablicach rejestracyjnych są zatrzymywane przez policję i podlegają sankcji pieniężnej oraz sankcji dodatkowej polegającej na zatrzymaniu pojazdu.  Ponadto w oparciu o art. 213 ustęp 2-quater włoskiego Kodeksu Drogowego, po upływie terminu 10 dni od daty doręczenia protokołu z zatrzymania pojazdu, samochód  może być skonfiskowany i sukcesywnie przejęty przez depozyt (przepadek).

   

   

  Ubezpieczenie kierowców od odpowiedzialności cywilnej

   

  Ubezpieczenia pojazdów od odpowiedzialności cywilnej w ruchu drogowym (OC) wydane przez polskie towarzystwa ubezpieczeniowe są honorowane na terenie Włoch. Nie jest wymagane posiadaniue zielonej karty.

  UWAGA. Pojazdy posiadające włoskie tablice rejestracyjne muszą być zaopatrzone w ubezpieczenie wydane przez towarzystwo uprawnione do świadczenia usług ubezpieczeniowych we Włoszech. Tzw. „ubezpieczenie graniczne" oferowane przez polskich ubezpieczycieli dla samochodów zarejestrowanych za granicą nie jest honorowane przez władze włoskie i może skutkować nałożeniem grzywny i zatrzymaniem pojazdu do czasu wykupienia ważnej polisy.

   

  Przepisy drogowe

   

  Korzystanie z dróg publicznych na terenie Włoch jest bezpłatne, za wyjątkiem prywatnych autostrad. Opłaty za korzystanie z odcinków płatnych są pobierane bezpośrednio na bramkach wyjazdowych. Nie ma obowiązku wykupywania winiet, itp. Więcej informacji na temat przepisów i opłat obowiązujących na autostradach na stronie internetowej spółki Autostrade per Italia.

   

  Obowiązujące we Włoszech ograniczenia prędkości pojazdów o masie do 3,5 tony na drogach publicznych wynoszą odpowiednio:

  • Obszar zabudowany: 50 km/h
  • Obwodnice miejskie: 70 km/h
  • Obszar niezabudowany: 90 km/h
  • Drogi ekspresowe: 110 km/h
  • Autostrady: 130 km/h (na oznaczonych autostradach trzypasmowych - 150 km/h)

  Poza obszarem zabudowanym istnieje obowiązek używania świateł mijania przez całą dobę. Maksymalny limit stężenia alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila. Przeprowadzane są również kontrole na obecność innych substancji odurzających. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków jest zagrożone karą grzywny, zawieszeniem ważności prawa jazdy do 2 lat i pozbawieniem wolności do 6 miesięcy.

   

  Za niektóre wykroczenia, jak znaczne przekroczenie prędkości, prowadzenie pod wpływem alkoholu i środków odurzających, zawracanie na autostradzie lub przed wjazdem na autostradę, oprócz kary pieniężnej grozi również zawieszenie ważności prawa jazdy na okres do trzech miesięcy. Po upływie terminu nałożonej kary, dokument można odebrać osobiście we właściwej miejscowo Prefekturze, lub jest on odsyłany do Konsulatu, który przekazuje go do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta lub Starostwa, który je wystawił.

   

  Przy wybranych wykroczeniach przewidziana jest również kara w postaci zawieszenia ważności dowodu rejestracyjnego na okres do jednego roku. W praktyce oznacza to zatrzymanie pojazdu na parkingu depozytowym na okres obowiązywania kary. Kara ta jest stosowana m.in. w odniesieniu do samochodów ciężarowych poruszających się w okresie zakazów ruchu. Towar przewożony zatrzymanym pojazdem może zostać przeładowany na inny samochód na koszt właściciela.

   

  W przypadku nałożenia mandatu i innych kar dodatkowych, Konsulat nie ma możliwości zmiany decyzji władz włoskich. Od decyzji funkcjonariuszy policji i innych służb nakładających mandaty przysługuje odwołanie w ciągu 30 dni do właściwego miejscowo Sędziego Pokoju lub 60 dni do właściwego miejscowo Prefekta.

  Odwołanie powinno być sporządzone w języku włoskim (w regionie Trentino-Alto Adige również w niemieckim, a w Valle d'Aosta - we francuskim).

   

  Zgodnie z włoskim kodeksem drogowym, kierowcy pojazdów zarejestrowanych za granicą są zobowiązani do natychmiastowego opłacenia kar pieniężnych nałożonych przez kompetentne służby za wykroczenia popełnione w ruchu drogowym. W przypadku niemozności wniesienia opłaty z jakichkolwiek przyczyn, samochód musi być pozostawiony na parkingu depozytowym, wyznaczonym przez nakładające karę służby i można go odebrać dopiero po uregulowaniu należności. Kierowca jest w takim przypadku zobowiązany do pokrycia kosztów postoju pojazdu na parkingu.

   

  Pełny tekst włoskiego kodeksu drogowego można znaleźć na stronie internetowej Policji.

   

  Uwaga na autostopowiczów

   

  Konsulat przestrzega kierowców przed zabieraniem przygodnych pasażerów. Zgodnie z włoską ustawą imigracyjną, kierowca zatrzymany na terytorium Włoch podczas przewożenia osób nieposiadających pozowlenia na pobyt podlega karze pozbawienia wolności do 12 lat, grzywnie w wysokości 15.000 euro za każdego przewożonego pasażera, natomiast samochód ulega przepadkowi na rzecz skarbu państwa.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: